GLOBAL-UNION Kft. (székhely: H-1172 Budapest, Rétifarkas u. 16. a továbbiakban: "Szerviz") a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: "ÁSZF") foglaltak szerint végez a megrendelő eseti megrendelése alapján szerviz szolgáltatásokat.

AZ ÁSZF-RŐL

Az ÁSZF tartalmazza a Szerviz által a Megrendelő részére nyújtott szolgáltatások igénybevételének részletes feltételeit. Az ÁSZF a kihírdetett érvényességi dátumtól kezdődően lép hatályba. A már hatályos ÁSZF a hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra a hatályba lépést követően alkalmazandó. Az ügyek intézése során az érintett időszakban hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 • Megrendelő helyszíni javítás esetén köteles biztosítani a Szerviz technikusai részére a hibás készülékhez való hozzáférést, valamint a munkavégzés műszaki, környezeti feltételeit. A Megrendelő köteles a tőle elvárható módon mindent megtenni a Szerviz technikusainak biztonsága és egészségének megóvása érdekében azon időtartam alatt, míg a telephelyén tevékenykednek.
 • A szolgáltatások teljesítésének időszaka hétfőtől csütörtökig 8:00-17:00 óráig, pénteken 8:00-15:00 óráig tart. A szerviz a szolgáltatásokat ezen idő alatt teljesíti.
 • A Szerviz a készülék átvételéről elismervényt ad a Megrendelő részére, amellyel a Szerviz igazolja a készülék átvételét és a megbízás elfogadását. A Szerviz csak az elismervényen szereplő készülékért vállal felelősséget.
 • A Szerviz javítási megbízást csak szerkezetileg hiánytalan készülékekre fogad el. A Szerviz hiányzó szerkezeti egységű készülékre (hiányzó toner, dobegység, process unit) egyedi elbírálás alapján csak a Megrendelő azonnali, a hiányzó egységre vonatkozó megrendelésével egyetemben fogad el javítási megbízást.
 • A Szerviz a székhelyén javításra átvett készülékhez egyéb tartozékokat (kábel, cd) nem kér és nem vesz át.
 • A Szerviz a javításra átvett készüléket csak az eredeti átvételi elismervény ellenében adja ki.
 • A Szerviz a javítás alatt lévő készülékkel kapcsolatosan információt kizárólag az átvételi elismervényen megjelölt személyeknek ad ki.
 
A JOGVISZONY LÉTREJÖTTE
 • A szolgáltatás teljesítése történhet a Megrendelő telephelyén vagy a Szerviz székhelyén. A szolgáltatásra vonatkozó jogviszony a Szerviz ajánlatának elfogadásával vagy a javító-karbantartó tevékenységre vonatkozó egyedi szerződés felek általi aláírásával jön létre. A Szerviz ajánlata a kibocsátása napjától számított 15 napig érvényes. A megrendelő az ajánlatkérését megteheti a szerviz telephelyén. Amennyiben a Megrendelő a javítást nem kéri, abban az esetben hibafeltárási díjat számítunk fel.
 • A Szerviz ajánlatának, a felek között létrejött egyedi szerződésnek az ÁSZF minden esetben részét képezi. A Szerviz ajánlatának elfogadásával a Megrendelő a jelen ÁSZF feltételeit változtatás nélkül elfogadja.
 • Tekintettel arra, hogy a vélt hiba csak a készülék bevizsgálását követően válik egyértelművé, a Szerviz azon nyilatkozata, mely szerint a készüléket garanciális javítás céljára vette át, nem eredményezi és nem jelenti automatikusan azt, hogy a készülék javítása garanciális javításként fog megtörténni.
 • A Szerviz azon nyilatkozata, illetve az átvételi elismervényben rögzítettek nem jelentik azt, hogy a hibajegyzék teljeskörű, valamennyi hibát, hibaforrást, sérülést tartalmaz. A Szerviz a hibajegyzék teljességéért és teljeskörűségéért a felelősséget kifejezetten kizárja, ezért erre a Megrendelő kellő alappal nem hivatkozhat, és ezt a jogi tényt a Megrendelő tudomásul veszi.
 
FELHASZNÁLT ANYAGOK
 • Minden alkatrész, melyet a Szerviz a javításhoz alkalmaz, eredeti, új vagy azzal azonos használati értékű. 
 • Eltérő kikötés hiányában a lecserélt, hibás alkatrészek - külön díj felszámítása nélkül - a Szerviz tulajdonába kerülnek. 
 
A SZOLGÁLTATÁS DÍJA

A Szerviz által alkalmazott árlista (érvényes: 2023.01.01 - ):

SzolgáltatásTipusDíj
Üzembehelyezés A4 készülék 10.000 HUF+ÁFA / gép
Üzembehelyezés A3 készülék 20.000 HUF+ÁFA / gép
Állapotfelmérés, hibafeltárás független 6.700 HUF+ÁFA / óra
Javítás mono készülék 15.000 HUF+ÁFA / óra
Javítás színes készülék 20.000 HUF+ÁFA / óra
Informatikai munkák független 22.000 HUF+ÁFA / óra
Kiszállás Budapesten - 16.000 HUF+ÁFA / alkalom
Kiszállás vidéken (oda-vissza) - 180 HUF+ÁFA / km

A fenti árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek kötelező érvényű ajánlatnak és a részletektől függően változhatnak. Az árváltozás jogát minden előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. Pontos ajánlatért kérjük keresse ügyfélszolgálatunkat. 

JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG
 • A Szerviz az általa beépített alkatrészekre a beépítésétől számított 6 hónapos jótállást vállal. A jótállás kizárólag a beépített alkatrészre és a készülék javítással érintett részére terjed ki. Azon részekre, melyeket a javító, karbantartó szolgáltatás nem érintett, a jótállás nem terjeszthető ki.
 • A Szerviz a javító, karbantartó szolgáltatásra, amennyiben az a 16/1976. (VI. 4.) MT rendelet hatálya alá tartozik, a hivatkozott rendeletben meghatározott időtartamra vállal jótállást. A jótállási idő kezdő időpontja a szolgáltatás teljesítésének napja.
 • A Szerviz a jótállás alapján kizárólag a beszerelt hibás alkatrész kijavítására, vagy hibátlan cserealkatrész biztosítására köteles, ezt meghaladó jótállási vagy (nem fogyasztói szerződés esetén) szavatossági kötelezettség a Szervizt nem terheli. Amennyiben a szolgáltatás teljesítése fogyasztói szerződés (Ptk. 685.§ e) pont) keretében történt, úgy a szavatossági jogok tekintetében a Ptk.-nak a fogyasztói szerződésekre vonatkozó szavatossági rendelkezései irányadóak.
 • Utángyártott, töltött toner használatából eredő károkért a Megrendelő tartozik kizárólagos felelősséggel. Amennyiben a hiba utángyártott vagy töltött toner használata miatt következett be, úgy a hiba kijavítása  jótállás keretében nem követelhető.
 • Ha hibafeltárást követően kiderül, hogy a bejelentett hiba nem minősül a jótállás körébe tartozó hibának, úgy a szolgáltatások ellenértékét a Megrendelő köteles megtéríteni.
 • Megrendelő a jótálláson, szavatosságon alapuló igényét csak a Szerviz által kiállított számla alapján érvényesítheti.
 
FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
 • A készüléken tárolt adatok, beállítások megőrzése, mentése a Megrendelő feladata. A Szerviz nem vállal felelősséget a felhasználói beállítások módosulásáért, elvesztéséért. A Szerviz nem felel adatvesztéssel vagy adatsérüléssel okozott károkért. 
 • A Szerviz nem felel következményi károkért, elmaradt haszonért, használatkieséssel okozott károkért, abban az esetben sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be.
 • A Szerviz felelőssége közvetlen okozott károkért legfeljebb a szolgáltatással érintett készüléknek a szolgáltatás teljesítését közvetlenül megelőző időpontban érvényes piaci értékéig terjed ki.
 • A Megrendelő kárigényét a Szervizzel szemben a kár bekövetkeztétől számított 12 hónapos jogvesztő határidőn belül érvényesítheti.
 • A Szerviz nem felel olyan késedelemért, mely rajta kívül álló okok vagy vis major következménye.
 • Vis major esetén a Szerviz által vállalt teljesítési határidő meghosszabbodik a vis major esemény időtartamával.
 
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
 • Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezést sért, az ilyen feltétel helyett a kötelező jogszabály rendelkezései irányadóak.
 • A Megrendelő a Szerviz székhelyén található Vásárlók Könyvében tehet panaszt a Szerviz munkájáról, a szolgáltatás minőségéről.
 • A felek között felmerülő jogviták eldöntésére - hatáskör függvényében - a Pesti Központi Kerületi Bíróság és a Fővárosi Bíróság kizárólagosan illetékes.

Global Union Kyocera new

GLOBAL-UNION Kft.

Nyertes pályázataink
© GLOBAL-UNION Kft.
Minden jog fenntartva
gu logo horizontal 2
MENTÉS
Felhasználói süti beállítások (Cookie)
A webhely tartalmának megjelenítéséhez és a felhasználói élmény javításához cookie-kat és hasonló technológiákat használunk.
Elfogadom
Elutasítom
Analytics
Google Analytics kód
Google Analytics
Elfogad
Elutasít